Underconstruction

ข้อต่อที่มีรูปแบบคล้ายท่อประปาที่เราคุ้นเคยกัน ซึ่งบางท่านก็คงเคยนำข้อต่อ

ท่อประปาเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นอะไรต่อมิอะไร ผลงานออกแบบที่กำลังจะนำ

เสนอต่อไปนี้ก็มีหลักการเหมือนข้อต่อท่อประปา แต่งานนี้ข้อต่อทำมาเซรามิก

เป็นผลงานของ Ornella Stocco คอลเล็กชั่นนี้ชื่อ ‘Underconstruction’

ใช้พอร์ซเลน (Porcelain) เซรามิกเนื้อสีขาว ซึ่งสามารถนำมาต่อประกอบเป็น

ในรูปแบบที่เราต้องการได้

via: ornellastocco.comComments are closed.